Aviamüəssisələrlə kommersiya banklarının tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişafı üzrə iqtisadi potensialın qiymətləndirilməsiRəşad Məmmədov -Milli Aviasiya Akademiyası, müəllim
E-mail: rhmammadov13@gmail.com
Tel: +994 (50) 609 77 69

Aviamüəssisələrin təsərrüfat fəaliyyəti prosesində həm xarici qurumlar və biznes tərəfdaşları ilə, həm də şirkət daxilində struktur bölmələri arasında qarşılıqlı əlaqə növlərinin məcmusu mövcuddur. Fəaliyyət növlərinin ehtiyacları və onları təmin edən funksional bölmələrin ehtiyacları qarşılıqlı əlaqənin növünü müəyyən edir. 

Kapital dövriyyəsi prosesinə uyğun olaraq, əmtəə və xidmətlərin istehsalı dövrünün başlanğıcı gələcək maddiləşmiş istehsal amillərinin pul forması, dövrün sonu isə reallaşdırılan əmtəələrin pul formasıdır. İstehsal amillərinin maya dəyərinin pul ekvivalentlərinin formalaşmasının mənbəyini bir qayda olaraq şirkətin öz vəsaitləri və bankdan götürdüyü vəsaitlər təşkil edir. Aviaşirkətlərin kapital dövriyyəsi proseslərində bankların iştirakını nəzərə alaraq, aviamüəssisənin banklarla qarşılıqlı əlaqəsinin əhəmiyyətli tezliyindən və həcmindən və banklarla münasibətlərin təşkili tərzinin aviamüəssisənin səmərəliliyinin təmin edilməsinə əhəmiyyətli təsirindən danışmaq olar. 

Məqalənin məqsədi aviamüəssisənin yerli banklar ilə mövcud tərəfdaşlıq forma və növlərini inkişaf etdirmək qabiliyyətinin inteqral qiymətləndirilməsinə metodoloji yanaşmaların işlənib hazırlanmasıdır. 

Aviamüəssisələrin fəaliyyətinin təmin edilməsində bankların xüsusi iştirakı bu cür qarşılıqlı əlaqənin müxtəlif forma və növlərinin mövcudluğu ilə təsdiqlənir. Forma obyektin görünüşü, sərhədləri, obyektin nümunəsidir. Növ bir obyektdəki müxtəliflikdir. “Forma” və “növ” sözlərinin şərhinə əsasən müəssisələrlə bank qurumları arasında qarşılıqlı əlaqənin aşağıdakı formalarını müəyyən etmək olar: ortaqlıq; inteqrasiya; kapitalda iştirak; müştəri qarşılıqlı əlaqəsi. Qarşılıqlı fəaliyyətin hər bir forması müxtəlif qarşılıqlı fəaliyyət növləri toplusu və bank və aviamüəssisə arasında əlaqələrin yaxınlığı ilə xarakterizə olunur. Qarşılıqlı fəaliyyət növləri bank xidmətlərinin göstərilməsi və onu müşayiət edən tərəflərin müvafiq hüquq və vəzifələri ilə bağlı aviamüəssisələr və banklar arasında mövcud olan bütün müqavilə münasibətləri sistemidir. Aviamüəssisənin və bankın müəyyən edilmiş qarşılıqlı əlaqə formasını və növünü həyata keçirmək imkanları hər iki iştirakçının inkişaf potensialını, müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin etibarlılığını, qarşılıqlı əlaqələrin inkişafında qarşılıqlı marağı əks etdirən daxili xüsusiyyətlərinin məcmusu ilə müəyyən edilir. 

Aviamüəssisə və bank arasında qarşılıqlı əlaqə imkanlarını elmi ədəbiyyatda qiymətləndirmək üçün istifadəsi borcalanın kredit qabiliyyəti səviyyəsinin və onun maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsinə qədər azaldılan metodlar toplusundan istifadə olunur. Borcalanın kredit qabiliyyətinin səviyyəsi müqayisə, ekspert qiymətləndirməsi, qruplaşdırma, iqtisadi və riyazi modelləşdirmə (simulyasiya, oyun nəzəriyyəsi və s.) üsullarından istifadə etməklə qiymətləndirilir. Borcalanlar oxşar metodlar toplusundan istifadə edərək bankları potensial tərəfdaşlar kimi qiymətləndirirlər. Onun iştirakçıları tərəfindən potensial qarşılıqlı fəaliyyət imkanlarının qiymətləndirilməsində fərqlər mərhələlərin məntiqi ardıcıllığına və hər iki iştirakçının inkişaf vəziyyətinin daxili xüsusiyyətlərinin kəmiyyət ifadəsi olan göstəricilər toplusuna əsaslanan metodlardadır. 

Ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən banklar borcalanın kredit qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının tövsiyələri və Azərbaycan Respublikasının Banklar Haqqında Qanunu əsasında fərdi metodlardan, mövcud kredit reyesterlərindən və ASAN Finans layihəsindən istifadə etməklə potensial borcalanın kredit qabiliyyətini qiymətləndirirlər.

Kredit qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinin mövcud üsullarının mürəkkəbliyini qeyd edərək qeyd etmək lazımdır ki, qiymətləndirilən göstəricilərin və fəaliyyət göstəricilərinin əksəriyyəti borcalanın vəziyyəti haqqında cari məlumatları əks etdirən mühasibat hesabatı məlumatlarının təhlilinə əsaslanır. İştirakçıları arasında ənənəvi münasibətlər sxemlərinə əsaslanan aviamüəssisə və bank arasında qarşılıqlı əlaqənin müştəri forması üçün borcalanın statistikasının anlıq dəyərlərinə əsaslanaraq qiymətləndirilməsi kifayətdir və belə bir qiymətləndirmənin tapşırıqlarına cavab verir. 

Bununla belə, son vaxtlar tərəfdaşlıq (strateji, layihə, marketinq) kimi qarşılıqlı əlaqə forması getdikcə daha geniş yayılır, onun iştirakçıları arasında münasibətlər ümumi məqsədə çatmaq üçün əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanır, müəyyən bir məqsədə çatmaq üçün bir işin həyata keçirilməsində iştirak edir. Eyni zamanda, tərəfdaşlıq səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə, iştirakçıların bir-birinə olan tələbləri də bir o qədər yüksəkdir. Ən yüksək səviyyə aviasiya şirkətləri arasında qarşılıqlı əlaqənin təşkili forması kimi strateji tərəfdaşlıq səviyyəsidir. 

Ən aşağı səviyyədə, iştirakçıların bir-birinin xidmətlərini birgə təşviq etdiyi qarşılıqlı əlaqə forması kimi marketinq tərəfdaşlığıdır. Buna görə də, müxtəlif tərəfdaşlıq formalarının aviamüəssisənin inkişafı üçün həmişə kredit tələb etməyən müxtəlif qarşılıqlı əlaqə obyektlərinə əsaslandığını nəzərə alaraq, kredit qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi sistemində kəmiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi üçün tələblər eyni vaxtda azaldılır. 

Bankın aviamüəssisələrlə tərəfdaşlıq qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün, mərhələlərin məntiqi ardıcıllığını həyata keçirməklə aviamüəssisənin tərəfdaşlıq problemlərini həll etmək üçün strateji qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə əsaslanan metodologiya təklif olunur: mövcudluq əsasında potensial tərəfdaşlıq iştirakçısının qiymətləndirilməsi. onun həyata keçirilməsi üçün təşkilati, kadr, texnoloji və maliyyə resursları; bal metodu əsasında qiymətləndirmələrin ümumiləşdirilməsi və tərəfdaşlıq qabiliyyəti səviyyəsinin kompozit indeksinin hesablanması; tərəfdaşlıq qabiliyyətinə uyğun olaraq tərəfdaşlıq formasını seçmək. 

Bank və aviamüəssisə arasında strateji tərəfdaşlığın mümkünlüyünün qiymətləndirilməsi mərhələsində risk meyarları nəzərə alınmaqla strateji tərəfdaş axtarışı aparılmalıdır. Aşağıdakı istiqamətlər üzrə müəssisənin diaqnostikasını aparmaqla riskin mövcudluğunu aşkar etmək mümkündür: 

1) maliyyə-iqtisadi diaqnostika;  2) təşkilati və idarəedici diaqnostika;  3) texnoloji diaqnostika;  4) strateji diaqnostika. 

Aviamüəssisənin maliyyə-iqtisadi diaqnostikasının əsas vəzifəsi aviamüəssisənin potensial uzunmüddətli inkişaf qabiliyyətinin səviyyəsini müəyyən etməkdir. Aviamüəssisənin maliyyə diaqnostikasının əsas vəzifələri resurslardan istifadənin səmərəliliyinin, öhdəliklərin vaxtında ödənilməsinin və fəaliyyətin gəlirliliyinin qiymətləndirilməsi və təhlilindən ibarətdir. Aviamüəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəliliyini əks etdirən göstəricilərə aşağıdakılar daxildir: əhatə əmsalı, mütləq (pul) likvidlik əmsalı, maliyyə sabitliyi əmsalı, satışın rentabelliyi (Грабовецкий Б. Е., 1991). 

Təşkilati və idarəetmə diaqnostikası aviamüəssisənin reputasiya riskinin səviyyəsini və idarəetmə peşəkarlığı riskini müəyyən etmək məqsədi ilə həyata keçirilir. Diaqnostika prosesində mühüm yer idarəetmənin təşkilati strukturunun təhlilinə, biznesin idarə edilməsi prosesləri sisteminin təhlilinə, kadrların idarə edilməsinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə verilir. Aviamüəssisənin bank üçün strateji tərəfdaşlıq üçün potensial qabiliyyətinin idarəetmə xüsusiyyətləri sistemində qiymətləndirilməsi prosesində mövcud idarəetmə sistemi çərçivəsində aviamüəssisənin strateji hədəflərinin həyata keçirilməsini təmin etmək qabiliyyətini təhlil etmək vacibdir. tərəfdaşlıq və aviamüəssisədə biznes proseslərinin tənzimləmə dərəcəsini müəyyən etmək, bu, identifikasiya vəziyyətini, aviamüəssisədəki bütün proseslərin idarə oluna bilməsini və tərəfdaşlıq məqsədlərinə nail olmaq üçün məsuliyyəti müəyyən etməyə imkan verir. Kadrların idarə edilməsinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi vəzifəsi personalın aviamüəssisənin inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsini təmin etmək qabiliyyətini müəyyən etməkdir. Bunun üçün kadrların idarə edilməsinin keyfiyyətini əks etdirən göstəricilər sırasına kadr təminatının keyfiyyəti də daxil edilməlidir. 

Aviamüəssisənin idarəetmə strukturunu qiymətləndirmək üçün işçilərin faktiki sayının peşə və ixtisas xüsusiyyətlərinin vəzifələrin peşəkar və ixtisas tələbləri ilə müqayisəsi yolu ilə hesablanan idarəetmə heyətinin keyfiyyət ştatının əmsalından istifadə edilməsi təklif olunur. Biznesin idarə edilməsi prosesləri sisteminin təhlili idarəetmə proseslərinin sistemləşdirilməsini müəyyən etmək və aviamüəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin əsas komponentlərini müəyyən etmək məqsədilə həyata keçirilir. O, hər bir biznes prosesinin daxilolma və çıxış axınları sisteminin, resursların, icraçıların, proseslərin sahiblərinin, qiymətləndirmə meyarlarının, icra qaydaları və biznes proseslərinin sənədləşdirilməsinin müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır.

Aviamüəssisənin idarə edilməsinə proses yanaşması sizə şirkətlərin işinin səviyyəsini izləməyə imkan verir. aviamüəssisədə bütün proseslərin təşkili. Aviamüəssisənin texnoloji diaqnostikası aviamüəssisənin rəqabətqabiliyyətliliyini təmin etmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi və müvafiq olaraq bütün maraqlı tərəflərlə, o cümlədən banklarla qarşılıqlı fəaliyyət tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi məqsədilə həyata keçirilir. Aviasiya bazarı üçün hava gəmiləri parkının aviamüəssisə üçün əlavə dəyər yaratmaq üçün texniki qabiliyyətini göstərən mühüm göstərici onların köhnəlməsi və ya hava gəmisinin istismar müddətidir (lizinq zamanı). Bir sərnişin təyyarəsinin orta standart xidmət müddətinin 25-30 il olduğu güman edilir. Aşınma səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə, sərnişinlər üçün rahatlıq səviyyəsi və uçuş təhlükəsizliyi səviyyəsi bir o qədər aşağı olur. Aviamüəssisənin strateji diaqnostikası aviamüəssisənin strateji inkişaf planlarının mövcudluğu və onların tərəfdaşlığın məqsədlərinə uyğunluğu faktını təsdiq etmək məqsədilə həyata keçirilir (Cədvəl 1). 

 

Cədvəl 1. 

Aviamüəssisənin diaqnostikası

Diqaqnozun  istiqamətləri

 

Diaqnostik  tapşırıq

Qiymətlən- diriləcək  maddələr

Tərəfdaşlıq  münasibətləri 

sistemində  mövqenin  əhəmiyyəti

Maliyyə və iqtisadi diaqnostika

Strateji tərəfdaşlıq vəzifələrinin icrası prosesində yayla və kredit qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi

Əhatə nisbəti

Aviamüəssisənin cari öhdəliklərini cari aktivlərlə ödəmək qabiliyyətini xarakterizə edir

 

 

Mütləq (pul)  likvidlik əmsalı

Aviamüəssisənin cari öhdəliklərini pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri ilə ödəmək qabiliyyətini xarakterizə edir.

 

 

Maliyyə  sabitliyi əmsalı

Aviamüəssisənin inkişafının maliyyə mənbələrinin nisbətini xarakterizə edir

 

 

Həyata  keçirilmənin  rentabelliyi

Aviamüəssisənin inkişaf mənbələrinin əhatə dairəsini xarakterizə edir

 

 

Qunduz əmsalı

İflas təhlükəsini qiymətləndirir

Təşkilati və idarəetmə diaqnostikası

Strateji tərəfdaşlıq məqsədləri üçün aviamüəssisənin təşkili səviyyəsinin və menecerlərin peşəkarlığının qiymətləndirilməsi

İdarə heyətinin keyfiyyəti

Bu, heyətin peşəkar qərarlar qəbul etmək qabiliyyətini xarakterizə edir

 

 

Biznes proses sisteminin  təhlili

Bütün proseslərin idarəetmə funksiyalarının həyata keçirilməsinə imkan  verir

Texnoloji  diaqnostika

Əməliyyat tapşırıqlarını yerinə yetirmək bacarığının qiymətləndirilməsi

Avadanlıqların aşınma dərəcəsi

Xidmətin keyfiyyətini və təhlükəsizliyini xarakterizə edir

 

 

Strateji diaqnoz

Aviamüəssisənin inkişaf istiqamətinin və strateji tərəfdaşlığın məqsədlərinə uyğunluğunun  qiymətləndirilməsi

Bazar payı

Aviamüəssisənin bazarın vəziyyətinə təsir etmək qabiliyyətini xarakterizə edir

 

 

Korporativ və funksional strategiyalar

Aviaşirkətin inkişaf istiqamətini, korporativ və funksional strategiyaların inteqrasiyasını və uyğunluğunu xarakterizə edir.

 

Aviaşirkətin hərtərəfli diaqnostikası nəticəsində müxtəlif ədədi qiymətlər, analitik və struktur xarakteristikalar əldə edilib. İqtisadiyyat elmində obyektin məzmununa görə fərqli olan göstərici və xüsusiyyətlərinin cəmlənməsi üçün aşağıdakı üsullardan istifadə olunur: ekspert qiymətləndirməsi, çəki əmsalları, bal qiymətləndirməsi, bükülmə (Чайковский Я. 2004) 

Reytinq metodu əldə edilmiş göstəriciləri və xarakteristikaları şərh etmək və onların ümumi qiymətləndirilməsini hesablamaq üçün istifadə olunur ki, bu da göstəricinin və ya xarakteristikanın hər bir qiymətinin bal qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Təklif olunan metodda 1-dən 5-ə qədər beş ballıq reytinq şkalasından istifadə olunur. Göstəricinin optimal (normativ, sənaye üzrə orta) qiymətinə 5 bal, göstəricinin icazə verilən ən pis dəyərinə isə 1 bal verilir (Cədvəl 2 – Cədvəl 4).

 

Cədvəl 2.  Aviaşirkətin göstəriciləri və xüsusiyyətlərinin ballistik  qiymətləndirilməsi

                 

1

1,5

>0,35

>1

>0,25

>0,4

1

>50

>40

2

1-1,5

0,2-0,35

0,75–1

0,15-0,25

0,2-0,4

0,80-1

50-60

30-40

3

0,75-1

0,1-0,2

0,5-0,75

0,05-0,15

0,1-0,2

0,70-0,80

60-70

20-30

4

0,5-0,75

0,05-0,1

0,25-0,5

0-0,05

0-0,1

0,60-0,70

70-80

10-20

5

>0,5

>0,05

> 0,25

>0

>0

>0,60

>80

0-10

 

Cədvəl 3. Aviaşirkətin biznes proseslərinin xüsusiyyətlərinin nöqtəli qiymətləndirilməsi

Bal

Biznes proseslərinin təsvirinin məzmunu

 5

Müəyyən edilmiş biznes prosesləri (I), müəyyən edilmiş giriş və çıxış resursları (Giriş, Çıxış), sabit icraçılar (B), müəyyən edilmiş proses sahibləri (Vl), biznes proseslərini qiymətləndirmək üçün müəyyən edilmiş meyarlar (O), rəsmiləşdirilmiş icra və hesabat qaydaları

 

4

Müəyyən edilmiş biznes prosesləri, giriş və çıxış resursları, sabit icraçılar, müəyyən edilmiş proses sahibləri, rəsmiləşdirilmiş icra qaydaları

3

Müəyyən edilmiş biznes prosesləri, giriş və çıxış resursları, sabit icraçılar, rəsmiləşdirilmiş icra qaydaları

2

Müəyyən edilmiş biznes prosesləri, giriş və çıxış resursları, rəsmiləşdirilmiş icra qaydaları

1

Müəyyən edilmiş biznes prosesləri, rəsmiləşdirilmiş icra qaydaları

 

Nöqtə metodunun tətbiqi bütün qismən göstəricilər və xüsusiyyətlər üzrə balların cəmindən ibarət olan aviaşirkətin strateji tərəfdaşlığa cəlb etmək qabiliyyətinin ümumi göstəricisini hesablamağa imkan verir (Cədvəl 5). 

Cədvəl 4. Aviaşirkətin strateji diaqnostikasının xüsusiyyətlərinin  topla qiymətləndirilməsi

Bal

Strategiyaların mövcudluğu

 5

Korporativ (K) və bütün funksional strategiyaların (+∑ Ф) (texnoloji, maliyyə, marketinq, kadr, təşkilati və s.) mövcudluğu.

Onların uyğunluğu və inteqrasiyası

4

Korporativ və ayrıca funksional strategiyaların mövcudluğu (Ф)

3

Korporativ strategiyanın mövcudluğu

2

Funksional strategiyaların mövcudluğu

1

Ayrı-ayrı funksional strategiyalar

 

Strateji tərəfdaşlıq qabiliyyətinə görə cəmi 50 və 40 bal toplayan aviaşirkətlər bank qarşısında maliyyə öhdəliklərinin vaxtında yerinə yetirilməsinə zəmanət verməklə tərəfdaşlığın bütün əməkdaşlıq prinsiplərinə cavab verdiyi aviaşirkətlərdir. Strateji tərəfdaşlıq vəzifələrinin həyata keçirilməsi üçün aviaşirkətin qiymətləndirilməsi metodologiyasından istifadə banka onunla qarşılıqlı əlaqənin formasını və növünü seçməyə imkan verir. Aviaşirkət və bank arasında qarşılıqlı əlaqənin ən mürəkkəb forması strateji tərəfdaşlıqdır, çünki o, aviaşirkət və bank arasında idarəetmə, iqtisadi və informasiya qarşılıqlı fəaliyyətinə əsaslanır, ona görə də öhdəliklərin həcmi və onların yerinə yetirilməsi üçün məsuliyyət yüksək effektivliyi tələb edir (Cədvəl 6). Aviaşirkət və bankın strateji tərəfdaşlığı bütün ənənəvi qarşılıqlı fəaliyyət növlərinin (kompleks bank xidmətləri), etibarlı idarəetmə, investisiya tərəfdaşlığı, marketinq tərəfdaşlığından istifadəyə əsaslanır. Layihə tərəfdaşlığına aşağıdakı qarşılıqlı fəaliyyət növləri daxildir: layihə üzrə konsaltinq, layihənin ekspertizası və seçimi, layihənin kreditləşdirilməsi, layihənin icrasında iştirak, M&A konsaltinq, layihənin hesablaşma xidməti, layihənin maliyyələşdirilməsi, anderraytinq, investisiya konsaltinqi, marketinq tərəfdaşlığı və qarşılıqlı əlaqənin bütün ənənəvi növləri. 

Cədvəl 5.

Aviaşirkət hesabının şərhi

Cəmi bal

 Aviaşirkətin vəziyyətinin şərhi

 50

Aviaşirkət sabit maliyyə vəziyyətinə, aviaşirkətin inkişaf mənbəyi kimi yüksək rentabelliyə malikdir, iflas təhlükəsi yoxdur. Kadr təminatı tərəfdaşlıq vəzifələrinin icrasında peşəkarlığı təmin edir

 40

Şirkətin bütün biznes prosesləri aydın şəkildə qurulur, tənzimlənir, qiymətləndirilir və idarə olunur. Əsas vəsaitlərin texniki vəziyyəti müştərilərə yüksək keyfiyyətli xidmət göstərməyə və yüksək uçuş təhlükəsizliyini təmin etməyə imkan verir. Aviaşirkət inhisar bazar payını tutur. Şirkətin inkişafı tabedir

30

Funksional strategiyalar korporativ strategiyanı həyata keçirir

 20

Aviaşirkətin normal maliyyə vəziyyəti, kifayət qədər gəlirlilik var, iflas təhlükəsi yoxdur. Kadr təminatı tərəfdaşlıq vəzifələrinin icrasında peşəkarlığı təmin edir. Şirkətin bütün biznes prosesləri aydın şəkildə qurulmuş və tənzimlənmişdir. Əsas vəsaitlərin texniki vəziyyəti istehlakçıların tələbatını ödəyir və uçuşların təhlükəsizliyini təmin edir. Aviaşirkət bazarda dominant paya sahibdir. Şirkətin inkişafı strateji planlara tabedir. Funksional strategiyalar əsas bölmələr səviyyəsində hazırlanır

 

10

Aviaşirkətdə gələcək qeyri-sabitlik, aşağı rentabellik və iflas təhlükəsi əlamətləri var. İşçi heyəti tərəfdaşlığın məqsədlərinə cavab verməyə bilər. Şirkətin bütün biznes prosesləri strukturlaşdırılmışdır. Əsas vəsaitlərin texniki vəziyyəti istehlakçıya xidmətin saxlanması üçün xərc tələb edir. Aviaşirkət bazarın əhəmiyyətli bir hissəsini tutur. Şirkətin inkişafı strateji planlara tabedir. Funksional strategiyalar işlənib hazırlanmamışdır

 

Aviaşirkət xidmətlərinin birgə təşviqi ilə bağlı qarşılıqlı fəaliyyət forması kimi marketinq tərəfdaşlığı ənənəvi növlərə əsaslanan aviaşirkət və bankların qarşılıqlı əlaqəsini və aviasiya xidmətlərinin təşviqində bankın iştirakını nəzərdə tutur. Ortaqlıq forması kimi səhmlərdə iştirak potensial iştirakçılar tərəfindən bir-birinin korporativ hüquqlarının mümkün əldə edilməsi ilə əlaqələndirilir. İnteqrasiya mürəkkəb təşkilati strukturlar çərçivəsində aviaşirkət və bankın birgə fəaliyyətini nəzərdə tutur. Müştərilərlə qarşılıqlı əlaqə bütün ənənəvi bank xidmətlərinin göstərilməsinin müqavilə formasına əsaslanır.

Müəllifin təklif etdiyi bir aviaşirkətin ölkə bankları ilə tərəfdaşlıq qarşılıqlı əlaqəsini inkişaf etdirmək qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün təklif olunan metodologiya təkcə maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyəti kimi kredit qabiliyyətini deyil, həm də personalın mövcudluğu kimi hava daşımaları bazarında potensial inkişaf qabiliyyətini qiymətləndirməyə imkan verir. Təklif olunan metodologiyanın tətbiqi həm bank üçün tərəfdaş seçiminin etibarlılığını təmin etməyə, həm də aviaşirkətin bank seçimində potensial imkanlarını qiymətləndirməyə imkan verir ki, bu da maliyyə və reputasiya itkiləri risklərini azaldacaq, forma və növlərin inkişafını təmin edəcək. 

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Consulting theme is an invaluable partner. Our teams have collaborated to support the growing field of practitioners using collective impact.

Donald Simpson
Chairman, Bluewater Corp