Elvin Talışinski

Qısa bioqrafik məlumat

01.06.1984-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

2000-ci ildə Xətai rayonu 245 saylı məktəbi bitirmişdir.

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, 2017

Bakalavriat, Milli Aviasiya Akademiyası, Beynəlxalq hüquq, 2000-2005

Əmək fəaliyyəti

Azərbaycan Universiteti, Siyasi elmlər kafedrası, müdir, 2023-cü ildən

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, müəllim, 2021-ci ildən

Bakı İslam Universiteti, İctimai fənlər kafedrası, müdir, 2014-2023

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Elm Tarixi İnstitutu, Elmşünaslıq və elmin sosial problemləri şöbəsi, müdir, 2021-2022

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası, aparıcı məsləhətçi-hüquqşqnas, 2012-2013

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, elmi işçi, 2008-2012

Tədqiqat sahəsi

İnformasiya müharibəsi, informasiya təhlükəsizliyi, beynəlxalq münasibətlər, müstəmləkəçilik tarixi

Redaktorluq fəaliyyəti

“Virtus” Scientific journal (Сertificate of Mass Media Registration КВ № 21060-10860 Р), Publication: NGO Sobornist (Ukraine) СPM “ASF” (Canada), redaktor müavini, http://conference-ukraine.com.ua/en/redakciya

“University Scientific Notes”. ISSN: 2078-9165. Registered as a media in the Minister of Justice of Ukraine (current version КВ № 24390-14230ПР від 04.05.2020 р.). Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law (Ukraine), redaksiya heyətinin üzvü. https://unz.univer.km.ua/about/edboard

“Elm Tarixi və Elmşünaslıq” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. ARƏN Reyestr № 4314. ISSN (print): 2788 – 9831. Azərbaycan (Bakı), redaktor. https://jhsss.net/az/content/2

“Sosiologiya. Sosial psixologiya. Siyasət” Elmi araşdırmalar jurnalı. ARƏN Reyestr N : 4307. ISSN (print): 2709-7846. Azərbaycan (Bakı), redaksiya heyətinin üzvü. https://sosiologiya-jurnali.az/redaksiya-hey%c9%99ti/

Qrantlar

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Qrant No. 1/11-2/18/2020

Elmi əsərləri

Kitablar

Талышинский Э.Б., Информационная война: сущность и содержание, “Lambert Academic Publishing”, Saarbrucken – 2012, 105 стр.

Талышинский Э.Б., Современные информационные войны и Азербайджан, “Мутарджим”, Баку, 2016, 152 стр.

Talışinski E.B., Qəniyev H.Q., Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-2018). 100 il., “Mütərcim” nəşriyyatı, Bakı, 2018, 80 səh.

Талышинский Э.Б., Россия-Турция-Азербайджан как показатель становления постглобализации, Культура диалога культур в глобализирующемся мире / Коллективная монография. Москва: “Канон+” РООИ “Реабилитация”, 2022, 520 стр.

Metodik vəsaitlər

Talışinski E.B., Qəniyev H.Q., Azərbaycan Moğol hakimiyyəti dövründə. Metodik vəsait. “Jecoprint” nəşriyyatı, Bakı, 2018, 37 səh.

Talışinski E.B., Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları., Ali təhsil bakalavr pilləsi üçün metodik vəsait. “Jecoprint” nəşriyyatı, Bakı, 2020, 128 səh.

Məqalələr

Талышинский Э.Б., К истории и текущей практике сотрудничества в треугольнике Россия-Азербайджан-Турция. Современная научная мысль. Научный журнал НИИ Истории, Экономики и Права. – Москва: НИИ ИЭП, 2021. – № 4. – 227 с.

Талышинский Э.Б., Роль информации и знания в развитии современного общества. Sosiologiya. Sosial psixologiya. Siyasət (elmi araşdırmalar jurnalı) № 3, “Optimist” MMC çap mərkəzi. Bakı, 2021, 10-15 s.

Talishinsky E.B., Information Policy in the Field of Public Administration. Унiверситетськi науковi записки. Часопис Хмельницкого унiверситету управлiния и права, Киев, No.2 (74) 2020, 186-193 p.

Talışinski E.B., Qloballaşan dünyada dövlət informasiya siyasətinin əhəmiyyəti. Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə. “Aspoliqraf  LTD” nəşriyyat. Bakı, 2020 №2 (70), 213-220 s.

Талышинский Э.Б., Информационное оружие как новое средство вооруженной борьбы. Geostrategiya jurnalı. Mart-aprel 2020 № 03/04 (57/58). “Elm və təhsil” nəşriyyatı. Bakı – 2020, 9-13 s.

Талышинский Э.Б., Информационная война – необратимая действительность? Коллективная монография. Национальные стратегии, идеологии и международные отношения: история, теория и современные практики – Баку: Elm və təhsil , 2012. 752 с.

Талышинский Э.Б., Сущность информационной войны в процессах глобализации. Университетские Научные Записки. Хмельницкий университет управления и права, Киев, 2012, “Унiверситетськi науковi записки”, 385-390 c.

Талышинский Э.Б., Пропаганда как информационно-психологическое воздействие на массы. Наука в современном мире. Сборник научных трудов. Москва. Издательство “Перо”. 2011, 444-448 c.

Талышинский Э.Б., Этапы развития информационного общества и Азербайджан. Qloballaşma və informasiya cəmiyyətinin problemləri (elmi-məqalələr toplusu). №1, AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu. Bakı: Təknur, 2011, 196-199 s.

Талышинский Э.Б., Государственное управление и вопросы информационной безопасности. Вестник Евразийской Академии Административных Наук. №3, Волгоград, 2008, Волгоградский Институт экономики, социологии и права, 46-52 c.

Талышинский Э.Б., Информационная война – понятие, сущность и её роль в международных отношениях. Sosial-siyasi problemlər. №4 (17), Bakı, 2007, ADPU, 95-100 c.

Талышинский Э.Б., Информационная безопасность и её роль в системе общенациональной безопасности. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. №4, Bakı, 2007, “Mütərcim”, 301-307 c.

Tezislər

Talişinski E.B., Sosyal bir kurum olarak modern bilimin oluşumu. 4.Uluslararası Palandöken Bilimsel Çalışmalar Kongresi. Ankara: Iksad Publications – 2022, 819-823 s.

Талышинский Э.Б., Bопрос научной коммуникации ученых в науковедении. Mатериалы международной научной конференции “Наука, техника и инновационные технологии в период возрождения новой эпохи могущественного государства” (12-13 июня 2022 года). Туркменистан. Ашхабад. “Ylym” neşirýaty, 2022, 427-428 стр.

Талышинский Э.Б., Информационная безопасность как основная часть национальной безопасности. Современные подходы к обеспечению безопасности: конфликты и пути их решения: сборник материалов международной научной онлайн-конференции, 17-18 ноября 2021 года/[под общей редакцией д.филос.н. (DSc), профессора, полковника Самарова Р.С.]. – Ташкент: Академия ВС РУ, 2021. – 132 стр.

Talışinski E.B., Исследование феномена информационной войны как научный объект (в контексте 44-дневной Отечественной Войны). Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən “İkinci Qarabağ Müharibəsi yeni nəsil müharibə kimi” 44 günlük Vətən Müharibəsində qazanılan qələbənin ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı şəhəri, 21–22 oktyabr, 2021-ci il. 104-113 s.

Талышинский Э.Б., Политика информационной безопасности в системе государственной безопасности. Проблемы обеспечения безопасности (Безопасность–2020): материалы II Международной научно-практической конференции / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т, Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан. – Уфа: РИК УГАТУ, 2020. – 307 с.

Талышинский Э.Б., Перспективы устойчивого развития в современных международных отношениях. Сборник Материалов международной научно-практической конференции на тему: “Актуальные проблемы развития Независимого Казахстана в процессе его трансформации”, посвященный 75-летию доктора философских наук, профессора Булекбаева Сагади Байузаковича. Казахский Университет международных отношений и мировых языков имени Абылай Хана. Алматы, 2021, 104-107 стр.

Талышинский Э.Б., Информационная война как важный элемент информационного противоборства. Материалы I Международной научно-теоретической конференции “Религия, религиозность, философия и гуманитаристика в современном информационном пространстве: национальный и интернациональный аспекты”. Украина, Луганск. 2014, 96-98 c.

Талышинский Э.Б., Информационная война: война за знания. Сборник тезисов участников международной молодежной конференции “Фундаментальная и прикладная наука глазами молодых ученых. Успехи и перспективы, проблемы и пути их решения” в рамках фестиваля науки. Ульяновский Государственный Университет. 2012, 90-92 c.

Талышинский Э.Б., Роль религиозного фактора в современной информационной войне (в контексте войны Армении с Азербайджаном). Din və etiqad azadlığı. Hüquqi, siyasi və ictimai aspektlər. Beynəlxalq tərkibli respublika konfransı. Tezislər toplusu. Bakı – 2012. s. 146-149.

Талышинский Э.Б., Информационная война: понятие и сущность. Материалы Международного молодежного научного форума “ЛОМОНОСОВ-2012” — М.: МАКС Пресс, 2012. Московский Государственный Университет [Электронный ресурс] http://lomonosovmsu.ru/archive/Lomonosov_2012/1809/39750_eb81.pdf

Talishinsky E.B., Information society: contradictions and prospects of its development. “Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri” mövzusunda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə və Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin 93 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransının materialları. 4-5 may 2011-ci il, Bakı, Azərbaycan Universiteti Nəşriyyatı, 2011, 466-469 s.

Talışinski E.B., Dağlıq-Qarabağ münaqişəsinin həllində informasiya amili. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 10-cu elmi-əməli konfransının materialları. “Elm” nəşriyyatı. Bakı, 2011, 60-64 s.

Талышинский Э.Б., Критерии готовности Азербайджанского общества к информационному обществу. “Azərbaycan inkişaf etmiş cəmiyyətə doğru: reallıqlar, perspektivlər.” 2 fevral Gənclər gününə həsr edilmiş Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2-3 fevral, 2011, “Azərbaycan Universiteti”, 84-85 s.

Талышинский Э.Б., Информационная война и азербайджанская дипломатия. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. III beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, “Mütərcim”. 2012, 664-667 s.

Талышинский Э.Б., Информационная политика в системе государственного управления Азербайджанской Республики. Материалы Международной научно-практической конференции “Эффективное государственное управление: международный опыт и Казахстан”. Астана, 12 декабря 2007 год, Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан. 67-71 c.

Fənn proqramları

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları (Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün fənn proqramı), “Jecoprint” nəşriyyatı, Bakı, 2018, 12 s.

Tədris etdiyi fənlər

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

Konstitusiya hüququ

Politologiya

Müstəmləkəçilik və qloballaşma tarixi

Speaker Details
Speaker Details